Skip navigation.

Sponsored by

About the campaign

A Vision for Europe, Polish

Wizja dla Europy

Zastosowanie zaproponowanej nowej dyrektywy, jako tej zastępującej Dyrektywę nr 86/609 dotyczącą eksperymentów na zwierzętach, w celu ochrony zwierząt oraz rozwijania nauki w Europie.

Poniżej znajdziecie Państwo podsumowanie kluczowych obszarów naszego zainteresowania dotyczących projektu rewizji a także zaleceń związanych z rozwijaniem nauki i technologii w Europie, bez użycia zwierząt. Metody badawcze na zwierzętach mają swój początek ponad 100 lat temu i stanowią przestarzałą technologię, nieodpowiednią dla 21-ego wieku.

W roku 2007, 433 Członków (55%) Europejskiego Parlamentu podpisało Pisemną Deklarację nr 40/2007 wzywającą do zakończenia wykorzystywania dużych małp człekokształtnych oraz naczelnych złapanych w dżungli, a także do stopniowego wycofywania wykorzystywania wszystkich naczelnych. W badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską, 80% obywateli europejskich uznało, że wykorzystywanie naczelnych w laboratoriach jest „nie do przyjęcia”. Propozycje, które wymieniliśmy w projekcie rewizji dyrektywy wykazują tę publiczną i polityczną wolę.

Organizacja Animal Defenders International działająca przeciwko dręczeniu zwierząt przygotowała Standard Komisji (Committee Digest) zawierający nasze komentarze oraz sugerowane zmiany do zaproponowanej dyrektywy, i jest dostępny na prośbę Członków Parlamentu Europejskiego (MEPs). Dodatkowo, wszystkie punkty wymienione poniżej zostały rozwinięte w instrukcjach technicznych.

Kluczowe obszary zainteresowania

Naczelne
Jak widać, postanowienia w zakresie naczelnych nie spełniają w pełni celów polityki Pisemnej Deklaracji nr 40/2007, czego nie można powiedzieć o następujących:

 • Zakaz wykorzystywania dużych małp człekokształtnych (bez wyjątków).
 • Zakaz wykorzystywania małp złapanych w dżungli (bez wyjątków).
 • Pełne wcielenia zakazu F1 (potomstwo złapanych w dżungli rodziców); choć bardziej satysfakcjonowałoby nas okres krótszy niż 7 lat, jak to było sugerowane w projekcie.
 • Ustalenia związane z zastąpieniem wykorzystywania naczelnych powinny być ustalone w trakcie mających miejsce dwa razy do roku, rewizji tematycznych określających harmonogramy czasowe i celem związane z wymianą w określonych obszarach.

Regularne rewizje – dwa razy do roku.
• Struktura i mechanizm umożliwiający regularne, tematyczne rewizje wykorzystywania zwierząt w badaniach, co 2 lata, które umożliwiłyby utrzymywać prawodawstwo na poziomie aktualnym w stosunku do rozwoju nauki i technologii oraz na ustalenie harmonogramów czasowych i celów związanych z zastępowaniem małp człekokształtnych innymi osobnikami. Rewizje te powinny dotyczyć na przykład:
o Rozwoju wiedzy na temat dobrego samopoczucia zwierząt, nauki i technologii
o Dostępności oraz wcielania nowych metod zastępczych
o Stosowania określonych gatunków i rodzajów eksperymentów lub obszarów badania
o Gatunki w polu działania dyrektywy
o Może się to nakładać z obowiązkowymi rewizjami wymagań nastawionymi na przyjęcie zamian.

Prawodawstwo musi utrzymywać tempo z rozwojem nauki i technologii. W trakcie tych 22 lat od momentu uchwalenia Dyrektywy 86/609, świat widział następujące zmiany:
o Epoka cyfrowa i World Wide Web
o Nowa mobilna technologia komunikacyjna umożliwiająca transfer dźwięku, tekstu, obrazów oraz obrazów ruchomych
o Kaseta wideo zastąpiła film, następnie DVD zastąpiło kasetę wideo, teraz możliwe jest pobieranie plików...
o Wprowadzenie technik mikrochirurgicznych oraz chirurgii endoskopowej
o Technologia obrazowania mózgu i całego ciała
o Stworzenie pierwszych organów wirtualnych
o Chipy DNA
o Zwierzęta transgeniczne i klonowanie
Formalne rewizje cykliczne (mające miejsce dwa razy do roku) umożliwiłyby zachowanie prawodawstwa aktualnym.

Zamiany i Centra Doskonałości w Zaawansowanej Technologii

Ważne jest, by pragnienie zastąpienia eksperymentów na zwierzętach innymi znajdowało się w samym sercu Dyrektywy. Po raz kolejny pokazano publiczne pragnienie w stosunku do przepisów regulujących eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach. Dyrektywa musi stwarzać motywy do rozległego przyjęcia nowoczesnych metod zastępczych. Jest to szansa dla nauki europejskiej na osiągnięcie znacznych korzyści poprzez wsparcie nowoczesnych technik.

 • Wcielenie metod zastępczych musi być częścią struktury procesu autoryzacji.
 • Niezbędne jest utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w celu rozwoju zaawansowanych technik alternatywnych (3Rs) po to, by zapewnić fundusze, rozpowszechnianie informacji oraz szkolenia w zakresie technologii zastępczej. Może to być dokonane przez Komisję oraz fundowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Komisją, instytucjami zapewniającymi fundusze, przemysłem i Krajami Członkowskimi.
 • Wspieramy zasadę ustanowienia krajowych laboratoriów referencyjnych (NRL) zgodnie z tym, co zostało wspomniane w projekcie nowej dyrektywy, ale jesteśmy zaniepokojeni opisem Oceny Wpływu. Tym niemniej, możliwe jest rozwinięcie ich w krajowe ośrodki doskonałości w zakresie rozwoju technik zastępczych, pracujące jako „szczeble” centralnego europejskiego „ośrodka” zgodnie z opisem zawartym powyżej, przyjmującymi nakłady finansowe z ośrodka centralnego.

Cele: Zwierzęta na Uniwersytetach / w domach / sądach / zachowanie gatunków

Jest wiele obszarów, w których metody zastępcze z sukcesem wykorzeniły wykorzystywanie zwierząt. Niestety nie zostały one powszechnie przyjęte w całej Europie. Rozczarowujący jest fakt, że te działania wykorzystujące zwierzęta stanowią nadal Cele Postępowania zawarte w Artykule 5. Na przykład:

 • Badania mające na celu zachowanie gatunków (5): Nie wierzymy w to, by był to wiarygodny obszar zastosowania zwierząt stąd też stanowi on niepotrzebną lukę w przepisach.
 • Uniwersytety (6): Symulacje komputerowe z sukcesem zastąpiły wykorzystywanie zwierząt na uniwersytetach na całym świecie. Cykliczna rewizja tematyczna mogłaby ogłaszać stosowanie programów komputerowych w edukacji. Skoordynowany program mógłby zapewnić pełne wcielenie tych metod w całej Europie na przestrzeni kilku lat.
 • Badania sądowe (7) wykorzystujące żywe zwierzęta, jako, że jest to niewielki obszar badań a w dodatku nieuzasadniony naukowo.
 • Testowanie produktów użytku domowego. Stanowiłoby to logiczne przedłużenie zastąpienia wykorzystywania zwierząt podczas testów kosmetyków.

Inne obszary wykorzystujące zwierzęta mogą być w jasny sposób zidentyfikowane poprzez tematyczne rewizje zgodnie z klauzulą mówiącą o odbywających się dwa razy do roku rewizjami.

Harmonizacja oraz podnoszenie standardów nauki i dobrej praktyki laboratoryjnej
• Cele związane z harmonizacją są dobrym krokiem naprzód. Niestety niepokojącym jest fakt, że kontrole są podważane przez luki w przepisach oraz derogacje znajdujące się w dalszym tekście. Ważne jest, by Dyrektywa w sposób jednorodny dotyczyła standardów dobrobytu zwierząt.
• Luki w przepisach, które powinny być usunięte dotyczą między innymi:
o Pozwolenia na stosowanie uśmiercających metod innych niż te dopuszczone
o Wykorzystywania gatunków zagrożonych
o Derogacji w zakresie celowego rozmnażania, umożliwiając Krajom Członkowskim ich wybranie.

Proces rewizji musi być niezależny
• Jesteśmy zadowoleni, ze zaproponowana dyrektywa opisuje schemat lokalnego etycznego i naukowego procesu rewizji, ale niepokoi nas fakt odnotowania polityki sprzecznej w Preambule 29 i Artykule 25.
• Ważne jest, by proces ten postrzegany był jako niezależny i stąd komisje te powinny być wymodelowane zgodnie z liniami komisji ds. etyki badań na człowieku:
o Komisja powinna być niezależna od instytucji i badacza aplikującego o pozwolenie.
o Przynajmniej jedna trzecia członków zapewnia pewien zakres specjalizacji
o Członkowie ze specjalizacją w technikach alternatywnych i badaniach niewykorzystujących zwierząt
• Jednakże ważne jest, by krajowy poziom rewizji, jako część procesu autoryzacji, brał pod uwagę metody zastępcze:
• Przegląd krajowy zastosowań licencyjnych projektu powinien dotyczyć szerszej naukowej analizy propozycji związanych z wykorzystywaniem zwierząt, włącznie z wkładem, jaki wnoszą eksperci w zakresie technik nie –zwierzęcych oraz ci, którzy mogą być w stanie zasugerować inne źródła wymaganych informacji. Może to mieć miejsce w formie ograniczonych w czasie konsultacji przez Internet omawiających anonimowe wnioski z wyłączeniem informacji zastrzeżonych i poufnych.

Kopiowanie / Dzielenie się danymi

 • Mechanizm mający na celu zakończenie kopiowania i zapewnienie dzielenia się danymi może zostać przygotowany zgodnie z ustaleniami poczynionymi w obrębie REACH.
 • Osobne umowy (inna struktura) mogą być wcielone dla badań regulacyjnych oraz akademickich / fundamentalnych; badania fundamentalne muszą być oparte na systemie licencji. Firmy powinny płacić za dostęp do danych (tak jak w REACH). Strategia przewidziana dla obszaru całej Europy mająca na celu uniknięcie kopiowania i zwiększenie dzielenia się danymi w zakresie badań fundamentalnych jest pilnie pożądana i może przynieść istotne korzyści dla postępowej nauki europejskiej.

Transparentność oraz autoryzacja projektu

 • Niezbędna jest większa transparentność, która powodowałaby szersze zainteresowanie społeczeństwa.
 • Ważne jest, by wszystkie projektowe aplikacje licencyjne były otwarte dla szerszej analizy naukowej – przed przyznaniem licencji. Analiza taka może być ograniczona w czasie zgodnie z innym prawem mówiącym o publicznym dostępie do informacji.
 • Wspieramy wprowadzenie „podsumowań projektu”, ale nie powinny one zastępować prawdziwej transparentności ani odpowiedzialności publicznej.
 • Publikacja retrospektywnych przeglądów dotyczących wykorzystania zwierząt, szczególnie tych na temat nieoczekiwanych poziomów cierpienia, jest ważna w celu przekazywania informacji dla przyszłych ocen kosztów i korzyści oraz procesów podejmowania decyzji.

Dobre strony Dyrektywy
Zakładając usunięcie luk w przepisach – odnaleźć można kilka pozytywnych aspektów projektu nowej dyrektywy. Ważne jest, by pozostały one na miejscu i były wzmacniane.

 • Zakaz dotyczący wykorzystywania bezdomnych kotów i psów jest posunięciem pozytywnym – pomimo tego, że wydaje się nielogicznym fakt, by bezdomne udomowione zwierzęta otrzymywały większą ochronę niż gatunki zagrożone czy zwierzęta złapane w dżungli.
 • Naczelne – posunięcia w zakresie dużych małp człekokształtnych, zwierząt złapanych w dżungli oraz ograniczeń związanych ze zwierzętami rozmnażanymi w niewoli typu F1 (potomstwo złapanych rodziców) są ruchem dokonanym we właściwym kierunku, niestety te pozytywne aspekty są podważane przez luki w przepisach i derogacje.
 • NRL – Jest to dobry pomysł obecnie podważany przez raport w zakresie Oceny Wpływu, ale w zasadzie ma kilka dobrych cech; laboratoria te mogą stanowić dobrą bazę dla strategii związanej z Krajowymi Ośrodkami Doskonałości /ECVAM/ Strategia obejmująca całą Europę mająca na celu wprowadzanie metod zastępczych na czele z finansowaniem, promocją i szkoleniem.
 • Poszerzenie zakresu objęcia zakazem wykorzystywania do badań bezkręgowców i form życia płodowego jest pozytywnym posunięciem. Jednakże, ważne będzie rewidowanie tego zakresu w sposób regularny w celu utrzymywania tempa z rozwijającą się wiedzą na temat innych gatunków.

Jest to unikalna szansa na poczynienie prawdziwego postępu w procesie eliminowania eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach i ochrony dobrobytu zwierząt. Dla dobra zwierząt i nauki, ważne jest sam fakt nadejścia tej chwili.

Watch our Save the Primates Video

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.